Algemene Voorwaarden

De identiteit en gegevens van de verkoper, met wie een ‘overeenkomst’ wordt afgesloten (waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn) zijn de volgende:

Naam besloten vennootschap: SOLLIT BV met als handelsbenaming: Nymph
Btw-nummer: BE 0793.938.664
Maatschappelijke zetel: België, 9900 Eeklo, Zonnebloemstraat 17
Telefoonnummer: 0495/50.63.99
E-mail: support@nymph.be
Beschikbaarheid: van 9u tot 18u00

Huidige verkoopsvoorwaarden zijn bij uitsluiting van alle andere voorwaarden (inclusief deze van de Cliënt) van toepassing op de producten die door Nymph op deze website te koop worden aangeboden.

Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van Nymph, een besloten vennootschap met naam SOLLIT BV en handelsbenaming Nymph met maatschappelijke zetel te Zonnebloemstraat 17, 9900 Eeklo, BTW BE 0793.938.664 biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

De aanbiedingen en de prijzen van de Producten zijn enkel geldig op de datum waarop de bestelling wordt geplaatst. Nymph houdt zich het recht voor de prijzen en aanbiedingen op elk moment op de Website te wijzigen. Zij kunnen te allen tijde worden op de Website gewijzigd, zonder voorafgaande kennisgeving.

De prijzen vermeld aan het einde van het bestelproces geven de totaalprijzen, inclusief alle belastingen, alsook de leveringskosten en eventuele andere kosten

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Nymph niet. Nymph is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Nymph is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Nymph. Nymph kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 4: Online aankopen

4.1 Om een product online te te bestellen, dient de klant het toe te voegen aan zijn winkelkarretje en druk op de knop verder naar afrekenen. Vult hij zijn klantgegevens in en kiest hij de betalingswijze. Om de bestelling af te ronden, dient de klant ten slotte aan te vinken akkoord te gaan met de algemene voorwaarden en de knop met als bijschrift ‘Bestelling plaatsen’ in te drukken en de betaling uit te voeren (tenzij betaling via overschrijving).

4.2 De prijzen vermeld aan het einde van het bestelproces geven de totaalprijzen, inclusief alle belastingen, alsook de leveringskosten en eventuele andere kosten.

De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

  • via overschrijving op rekeningnummer BE87 7340 5968 2994
  • via kredietkaart
  • via bankkaart
  • via paypal
  • via iDeal
  • via Klarna

4.4 De catalogus met producten en hun omschrijving die op nymph.be terug te vinden is, vormt op zich geen aanbod. Het volstaat bijgevolg niet een bestelling te plaatsen op onze website om een verkoop tot stand te brengen. Pas bij het ontvangen van de bevestigingsmail is de koop gesloten.

4.5 Nymph behoudt zich het recht voor om voor de veiligheid en zekerheid van de klant bijkomende informatie te vragen en bij gebrek hieraan de uitvoering van de bestelling te weigeren. Hetzelfde geldt wanneer bij de beschrijving van het product of de prijsaanduiding op de website, ondanks de grote zorg die Nymph besteedt aan de juistheid van de gegevens, een kennelijke vergissing werd begaan.
Nymph is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Nymph verbindt zich ertoe de Producten te leveren binnen een welbepaalde termijn die begint te lopen na volledige ontvangst van de betaling. Deze leveringstermijn, die evenwel niet langer dan 60 dagen zal zijn, is afhankelijk van de beschikbare voorraden en wordt aangegeven door de Verkoper bij het aankoopproces. Door de bestelling te plaatsen geeft de Koper zijn akkoord met de aangegeven Leveringstermijn.

De leveringstermijnen zijn de werkdagen zoals vermeld op de Website bij de bestelling.
Nymph doet alles binnen haar mogelijkheid om de vermelde levertijden te respecteren. Indien Nymph niet in staat is om de Producten binnen de vermelde termijn te leveren, verbindt Nymph zich ertoe om de Koper hiervan via e-mail op de hoogte te brengen. De Koper zal Nymph dan een nieuwe, redelijke leveringstermijn geven. Als Nymph de termijn opnieuw overschrijdt, heeft de Koper het recht om de bestelling te annuleren.

Indien er op het moment van levering niemand beschikbaar is op het adres van de Koper, dient de Koper de instructies te volgen van de leveringsdienst die belast is met de levering van de bestelling.

Elk risico van verlies of beschadiging van de Producten wordt op de Koper overgedragen bij de inontvangstneming van de Goederen, dat wil zeggen op het ogenblik dat de Koper, of een door de Koper aangeduide derde die niet de transporteur is, de Producten fysiek in ontvangst neemt.
Bij levering/afhaling dient de Koper de verpakking te controleren op eventuele schade. Als de Producten beschadigd zijn, mag de Koper de levering niet aanvaarden en moet hij Nymph onmiddellijk, op de hoogte brengen. Na kennisgeving zal Nymph de Koper de nodige instructies geven met betrekking tot de beschadigde Producten.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Nymph.

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Nymph te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 7: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Nymph.

Indien het herroepingsrecht van toepassing is:

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag

– voor overeenkomsten waarbij de Klant in dezelfde bestelling meerdere goederen heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd : “waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt.”;

– voor overeenkomsten betreffende de levering van een goed bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen : “waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste zending of het laatste onderdeel fysiek in bezit krijgt.”;

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Nymph, Zonnebloemstraat 17, 9900 Eeklo, support@nymph.be via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping onderaan deze pagina, maar is hiertoe niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Nymph heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Nymph, Zonnebloemstraat 17, 9900 Eeklo.  De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.

De Klant wordt verzocht de artikelen terug te sturen in hun oorspronkelijke staat en verpakking, met alle erbij geleverde accessoires, en gebruiksaanwijzingen. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Nymph zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Alle teruggestuurde artikelen worden aandachtig onderzocht. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het artikel slechts mag inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Teruggestuurde artikelen mogen gepast worden, maar mogen niet gebruikt zijn. Wanneer een artikel een waardevermindering is ondergaan door het gebruik van de Klant zal dit ten laste van de Klant in rekening worden gebracht.

In geval van een overeenkomst voor de verrichting van diensten, voeg de volgende tekst in : “Als de Klant heeft verzocht om de verrichting van diensten te laten beginnen tijdens de herroepingstermijn, betaalt de Klant een bedrag dat evenredig is aan hetgeen op het moment dat hij ons ervan in kennis heeft gesteld dat hij de overeenkomst herroept reeds geleverd is, vergeleken met de volledige uitvoering van de overeenkomst.”

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Nymph alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Nymph op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan Nymph wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door Nymph geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

Nymph betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 8: Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de klantendienst support@nymph.be en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan Nymph.

Voor terugzending van het Product, moet de Koper de procedure volgen zoals bepaald in de retourvoorwaarden die op huidige voorwaarden van toepassing zijn.

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Nymph zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.


Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

Artikel 9: Klantendienst

De klantendienst van Nymph is bereikbaar op het telefoonnummer +32 495 506399, via e-mail op support@nymph.be of per post op het volgende adres Nymph, Zonnebloemstraat 17, 9900 Eeklo. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

Artikel 10: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Nymph beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.


Onverminderd het voorgaande behoudt Nymph zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 11: Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, Nymph, respecteert de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Belgische Privacywet van 30 juli 2018. De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling, versturen van nieuwsbrieven, reclame- en/of marketingdoeleinden. De rechtsgronden zijn de uitvoering van de overeenkomst, de toestemming, het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen en/of het gerechtvaardigd belang de onderneming.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie, aanvulling of verwijdering van uw persoonsgegevens. U mag in een aantal gevallen opgesomd in de AVG ook vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. U kan zich eveneens verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens als u daar ernstige en legitieme redenen voor heeft die onze noodzaak om uw gegevens te verwerken, overstijgen. Via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Om uw rechten uit te oefenen, kan u zich richten tot Nymph, Zonnebloemstraat 17, 9900 Eeklo, support@nymph.be., kan u gratis uw persoonsgegevens in digitale en leesbare vorm opvragen en/of aan andere verantwoordelijken over laten dragen. Voor zover onze verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, heeft u het recht om die toestemming in te trekken.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing en hoeft daarvoor geen reden op te geven.

Om uw rechten uit te oefenen, kan u zich richten tot Nymph, Zonnebloemstraat 17, 9900 Eeklo, support@nymph.be.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet verhuren of verkopen aan derden. Het is mogelijk dat de verkregen persoonsgegevens worden doorgegeven aan met ons samenwerkende bedrijven: Mollie bv, The Rocket Science Group LLC, SendCloud BV. 


Voor meer informatie, zie ons Privacybeleid.

Artikel 12: Gebruik van cookies

Onze Website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën. Dit helpt ons om u een betere gebruikerservaring te bieden wanneer u onze Website bezoekt en laat ons ook toe onze Website te optimaliseren. Zonder uw voorafgaande toestemming plaatsen wij uitsluitend de puur functionele cookies die noodzakelijk zijn om onze Website correct te laten werken. Voor alle andere cookies vragen wij eerst uw toestemming.

Voor een overzicht van alle cookies die onze website op uw apparaat plaatst, verwijzen we u naar ons Cookiebeleid.

Bij uw eerste bezoek aan onze website wordt u gevraagd om onze cookies te aanvaarden. U kan nadien uw keuzes op elk ogenblik zelf beheren.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Artikel 13: Aantasting geldigheid – niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Nymph om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 14: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Nymph. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Artikel 15: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 16: Toepasselijk recht – Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

Formulier Herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

Aan Nymph met adres te België, 9900 Eeklo, Zonnebloemstraat 17, met ondernemingsnummer 0793.938.664, met e-mailadres support@nymph.be.

Scroll naar boven
Independently verified
63 reviews