Privacybeleid

Wie zijn we en grondslagen

SOLLIT BV met handelsbenaming Nymph, onderneming met maatschappelijke zetel te , Zonnebloemstraat 17, B-9900 Eeklo, met ondernemingsnummer BE 0793.938.664, met e-mailadres support@nymph.be, heeft voor het aanbieden en verstrekken van haar diensten en/of producten de website https://www.nymph.be/ ontwikkeld.

Wij zijn ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van klanten van essentieel belang is. Zowel het inzamelen van persoonlijke gegevens op de website, als de verwerking die Nymph van die gegevens maakt, stemmen overeen met de bepalingen van de Belgische wet van 8 december 1992 alsook met de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016. De persoonlijke informatie in verband met de bezoekers van de website is vertrouwelijk. Die informatie wordt door Nymph verwerkt, voor zover het zinvol en nodig is om te beantwoorden aan de behoeften van de betrokken users. Ze wordt alleen maar gebruikt voor de doeleinden die worden vermeld in onderhavige paragrafen.

De voorliggende privacy verklaring beschrijft welke persoonsgegevens van u worden opgeslagen, hoe deze gebruikt worden en welke diverse maatregelen worden genomen om uw persoonlijke levenssfeer en gegevens te beschermen tijdens het gebruik van onze websites, diensten en producten, en welke de rechten zijn waarover u dienaangaande beschikt als gebruiker en/of klant.

U wordt dus vriendelijk uitgenodigd deze privacy verklaring aandachtig te lezen en kennis te nemen van de inhoud. Mogelijke toekomstige aanpassingen zijn niet uit te sluiten. Wij vragen u dan ook om geregeld deze privacyverklaring te lezen om op de hoogte te blijven van deze eventuele aanpassingen.

Lezing en goedkeuring van deze Privacy Policy

Door gebruik te maken van onze website(s) en/of diensten aangeboden door onszelf dan wel onze Partners en op onze website persoonsgegevens te verschaffen gaat u akkoord met dit privacybeleid dat u goed gelezen heeft en aanvaardt U dat bepaalde persoonsgegevens automatisch worden verzameld en verwerkt in overeenstemming met de hierna beschreven doeleinden.

Mogelijke toekomstige aanpassingen zijn niet uit te sluiten. Wij vragen u dan ook om geregeld deze privacyverklaring te lezen om op de hoogte te blijven van deze eventuele aanpassingen.

Identificatie verwerkings verantwoordelijke

De verwerkings verantwoordelijke is Casteels Joeri, Zonnebloemstraat 17, B-9900 Eeklo, BE 0793.938.664 handeldrijvende onder de besloten vennootschap SOLLIT BV met handelsbenaming Nymph, support@nymph.be

Verwerking van uw persoonsgegevens

Wij verzamelen bepaalde persoonsgegevens voor het gebruik van de website https://www.nymph.be/ en voor de aanbieding van bepaalde diensten en producten. Dit is onder andere het geval wanneer U de website bezoekt, zich aanmeldt op de website, u zich abonneert op onze nieuwsbrief, u overgaat tot aankoop van onze producten en/of diensten [evt. aan te vullen met diensten die op de website worden aangeboden].

De verwerking van deze persoonsgegevens wordt geregeld door de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en de verwerking van persoonsgegevens. (Belgische wet van 8 december 1992 en de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016)

De term ‘Persoonsgegevens’ kan gedefinieerd worden als de gegevens die , die betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Worden o.a. beschouwd als ‘persoonsgegevens’: een naam, adres, telefoonnummers, mobiele nummers, faxnummer, bankrekeningnummers en verzekeringsnummers zijn persoonsgegevens.

Ook bijzondere persoonsgegevenscategorieën (bvb. gezondheid, seksueel gedrag en seksuele gerichtheid), worden als een subgroep van persoonsgegevens beschouwd. Deze worden als bijzonder beschermingswaardig beschouwd.

De wijze en doeleinden waarvoor uw persoongegevens worden verwerkt en gebruikt bij het bezoek van onze website zijn de volgende:

1. Informatief gebruik bij bezoek van website

Wanneer u onze website bezoekt, verwerkt en herkent onze webserver automatisch:

 • Uw IP-adres
 • Het tijdstip en duurtijd van het bezoek
 • De naam en URL van het geopende bestand
 • De gebruikte browser
 • Het aantal overgedragen bytes
 • De toestand van bezoek van website
 • De sessie-ID
 • De doorverwijzende website
 • IMSI nummer
 • IMEI nummer
 • MAC adres
 • SetTopBOx ID

Het verzamelen en verwerken van deze gegevens is in functie van de mogelijkheid tot gebruik van onze website, de veiligheid en stabiliteit van het systeem en het beheer van de netwerkinfrastructuur.

Deze gegevens kunnen ook voor interne statistische doeleinden gebruikt worden en ter verbetering van onze website, waarna deze gegevens worden gewist. Hiervoor kan beroep worden gedaan op onderaannemers die enkel zullen beschikken over geanonimiseerde resultaten.

Tijdens uw bezoek aan de website zal tevens gebruik worden gemaakt van cookies. Meer informatie hierover vindt u in het deel over Cookies en in onze cookieverklaring.

2. Verwerking bij registratie of invullen contactformulier

Wanneer u zich registreert op onze website, aanmeldt, of ons een e-mail verzend via het contactformulier worden tevens de volgende gegevens verzameld, opgeslagen en verwerkt:

 • E-mailadres
 • Optioneel: telefoonnummer
 • Andere persoonsgegevens die u ons verstrekt.
 • Gekozen wachtwoord (bij het aanmaken of wijzigen van een account).
 • Uw toestemming (aan te vinken) of wij u, onder andere via e-mail, informatie en publicatie mogen overmaken over producten en soortgelijke diensten die wij aanbieden en leveren.

Enkel in uitzonderlijke gevallen, wanneer dit vereist is, worden ook bijzondere categorieën van persoonsgegevens, zoals gegevens over de gezondheid en betalingsgegevens verzameld en verwerkt.

De gegevens die u ingeeft in het contactformulier, voor het verzenden van een e-mail worden enkel verzameld en verwerkt in functie van onze communicatie met u en voor de verwerking van uw verzoek. Nadien worden deze gewist, tenzij er een wettelijke bewaarplicht op rust. Deze gegevens worden niet aan derde partijen doorgegeven zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

Bij registratie of wijziging van uw account worden deze gegevens bewaard zolang u de klantenaccount niet verwijdert. Nadien worden deze gewist, tenzij er een wettelijke bewaarplicht op rust.

3. Verwerking van gegevens bij gebruik van de webshop

Bij het plaatsen van een product in het winkelkarretje wordt dit gegeven verwerkt en opgeslagen in uw gebruikersaccount (indien deze reeds is aangemaakt).

Bij het indienen van een order, worden daarbovenop de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 • Adres
 • Facturatiegegevens- en adres
 • Leveringsadres
 • Ordergegevens
 • Optioneel: BTW-nummer
 • Betalingsgegevens
 • Klantennummer
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • IP-adres waarop de bestelling gedaan wordt
 • Alle transacties

Deze persoonsgegevens zijn nodig voor het verwerken van uw order, betaling, verdere opvolging van het order en levering. Daarenboven worden de gegevens verwerkt die u ons daarnaast vrijwillig verstrekt.

Voor de gebruiksvriendelijkheid van de webshop zullen deze gegevens bewaard worden zodat deze bij de volgende bestelling automatisch kunnen worden ingevuld.

Voor de gebruiksvriendelijkheid van de webshop zullen deze gegevens bewaard worden zodat deze bij de volgende bestelling automatisch kunnen worden ingevuld.

Afhankelijk van het type goed of dienst dat besteld wordt, kunnen bijzondere categorieën van persoonsgegevens gevraagd en verwerkt worden, enkel wanneer dit vereist is. Het gaat hierbij onder andere over gegevens die te maken hebben met uw gezondheid. Ook kan het voorvallen dat bepaalde documenten moeten worden ingediend.

Deze persoonsgegevens worden gewist wanneer er geen wettelijke bewaarplicht bestaat en (indien u geen verzoek tot verwijdering van de gegevens hebt ingediend), wanneer de gegevens niet meer nodig zijn voor het oorspronkelijke doeleinde of wanneer het bewaren van de gegevens wegens andere wettelijke grondslagen niet toegestaan is.

4. Gebruik van betalingsdienstverleners

Wanneer u een betaling uitvoert bij het indienen van een order bij onze webshop, zullen uw persoonsgegevens, afhankelijk van de gekozen betalingsmethode, worden doorgegeven aan een van de volgende betalingsdienstverleners:

We maken gebruik van Mollie Payments: Keizersgracht 126, 1015 CW Amsterdam, Nederland. https://help.mollie.com/hc/nl als gegevensverwerker, om u gebruikelijke betalingsmethodes zoals Bancontact en creditcards te kunnen aanbieden.

Berichten op deze site kunnen ingesloten inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, enz.). Ingesloten inhoud van andere sites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere site heeft bezocht.

Deze sites kunnen gegevens over je verzamelen, cookies gebruiken, extra tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief het vastleggen van de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die site.

Overdracht van gegevens aan derden

Om bepaalde diensten te kunnen leveren houden wij ons het recht voor uw persoonsgegevens mede te delen aan onze partners.

Deze derden zullen zorgvuldig door ons geselecteerd worden en strikte instructies krijgen en regelmatig gecontroleerd worden.

Uw gegevens zullen niet doorgegeven worden aan organisaties en landen die zich buiten de Europese Unie bevinden.

De overdracht van uw persoonsgegevens aan derden zal enkel plaatsvinden in het geval dit vereist is voor de verwerking van een order, in het geval van een rechtsvordering, of uitvoering van een overeenkomst.

Bovendien, en voor zover U zich voorafgaand en uitdrukkelijk heeft akkoord verklaard, kunnen wij uw persoonsgegevens meedelen aan leveranciers die contractueel aan ons zijn gebonden en zullen instaan voor de levering van uw order of die diensten of producten aanbieden die u mogelijks kunnen interesseren.

Afhankelijk van het door ons gekozen logistieke bedrijf, geven we de gegevens door aan een van die ondernemingen.

U kan ten allen tijde deze toestemming intrekken door middel van een schriftelijk of elektronisch verzoek met een bewijs van uw identiteit aan ons te richten via het emailadres support@nymph.be.

Rechtsgronden verwerking – uw rechten hieromtrent

De gegevens worden verwerkt op basis van de volgende 2 rechtsgronden:

 • Uw toestemming, voor wat betreft het bezoek aan de website
 • Uw contractuele relatie, van zodra u van onze diensten gebruik maakt, of onze goederen aankoopt

Conform de algemene verordening gegevensbescherming, beschikt U over een toegangsrecht, een recht tot wijziging, rectificatie van onjuiste gegevens en verwijdering van gegevens die op U betrekking hebben. Ook beschikt U over een recht om U te verzetten tegen de verwerking binnen de beperkingen van de wetgeving. U heeft eveneens het recht op een kopij van de verwerkte gegevens. Ook heeft u een recht op bezwaar tegen de verwerking van de gegevens op basis van gerechtvaardigde gronden en gerechtvaardigde belangen. Ook heeft u het recht te verzoeken om uw gegevens over te dragen aan een derde.

Indien u ons toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens hebt verleend, dan kunt u deze toestemming met werking voor de toekomst intrekken. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking voorafgaande aan deze intrekking, blijft onverlet. Indien U zich zou verzetten tegen de verwerking van de informatie, is de kans bestaande dat wij van onze zijde onmogelijk om de overeenkomst uit te voeren en zullen wij deze diensten niet verder kunnen strekken.

Dergelijke verzoeken moeten worden gericht aan het hieronder vermelde adres van Nymph:

Nymph

Zonnebloemstraat 17,

B-9900 Eeklo

E-mail: support@nymph.be

U heeft de mogelijkheid om de toesturing van e-mails en andere commerciële informatie te weigeren door te klikken op de link “uitschrijven”. Deze link bevindt zich onderaan van elke toezending via e-mail. Wanneer U het recht uitoefent om U te verzetten tegen de verzending van direct marketing, geldt dit recht slechts voor het opgegeven e-mail adres. In het geval U commerciële boodschappen ontvangt op meerdere e-mail adressen, zal U zich evenveel keer moeten uitschrijven. Als u zich wenst uit te schrijven per brief, moet U in deze brief een duidelijke opgave doen van alle e-mail adressen die U wenst te deactiveren.

Voor elke aanvullende informatie of elke klacht met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt U zich wenden tot:

Bevoegde toezichthouder voor de verwerkingsverantwoordelijke:

Autoriteit Persoonsgegevens

Drukpersstraat 35,

1000 Brussel

Tel. +32 (0)2 274 48 00

www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

Neem eerst contact met ons op, voordat u zich bij de toezichthouder meldt.

Versleuteling – Veiligheid en vertrouwelijkheid

Wij verbinden ons ertoe de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te behouden en hebben veiligheidsmaatregelen genomen om elk eventueel verlies, misbruik, toevallige of opzettelijke manipulatie, verlies of vernietiging, toegang door onbevoegde personen, of elke vervalsing van persoonsgegevens te voorkomen.

Cookies

Bij het surfen op onze website kunnen er mogelijks cookies op uw computer geïnstalleerd worden. Cookies vereenvoudigen het bezoek alsook verbeteren zij de communicatie met de website.

U kan de installatie van bepaalde cookies op uw computer weigeren en reeds geplaatste cookies verwijderen; dit kan wel de toegang tot bepaalde diensten van de website in de weg staan.

De intrekking van uw toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerkingen die reeds gebeurden op basis van uw toestemming vóór de intrekking ervan.

In deze privacyverklaring wordt een korte uiteenzetting gegeven over cookies en hoe deze worden gebruikt bij het bezoek van onze website. Voor een uitgebreide uiteenzetting werd een verklaring omtrent cookies opgesteld, die u hier kan raadplegen.

Zoals vermeld in de cookieverklaring kan u de toestemming die u aan ons verleend heeft om niet-functionele cookies te plaatsen steeds intrekken door op de knop bovenaan de cookieverklaring te klikken.

Nog vragen?

Vragen, klachten of commentaren over gegevensbescherming kunt u richten via het e-mailadres: support@nymph.be.

Scroll naar boven
Independently verified
82 reviews