Retourvoorwaarden

Retourvoorwaarden vullen de algemene verkoopvoorwaarden aan van besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid SOLLIT BV met handelsbenaming Nymph, onderneming met maatschappelijke zetel gevestigd te België, 9900 Eeklo, Zonnebloemstraat 17, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met ondernemingsnummer 0793.938.664 en BTW-nummer BE 0793.938.664, met telefoonnummer 0495/50.63.99 . De algemene verkoopsvoorwaarden blijven hierop aanvullend van toepassing.

Indien de Koper op basis van de algemene verkoopsvoorwaarden de mogelijkheid heeft om aangekochte goederen terug te zenden, gebruik makend van het herroepingsrecht, dan wel om andere geldige redenen, dienen de volgende voorwaarden in acht te worden genomen:

1. In het geval de Koper zich wil beroepen op zijn herroepingsrecht, kan hij dit doen, zonder opgaaf van redenen, binnen een termijn van veertien (14) kalenderdagen. Dit kan zijn bij ontvangst van een beschadigd of verkeerd product, dan wel een andere reden waarom men niet tevreden is van de bestelling.

2. Het beginpunt van de termijn om het herroepingsrecht uit te oefenen kan variëren.
Volgende regels zijn van toepassing:
– Indien de levering één enkel Product is, begint de termijn de dag na ontvangst van het Product door de Koper.
– Indien de levering betrekking heeft op meerdere Producten die op afzonderlijke dagen worden geleverd, begint de termijn de dag nadat de Koper het laatste bestelde Product heeft ontvangen.
– Indien de levering betrekking heeft op een Product over een bepaalde periode, begint de termijn de dag volgend op de dag waarop de Koper de eerste levering van de Producten heeft ontvangen.

3. Indien Nymph de Koper niet de wettelijk vereiste informatie heeft verstrekt met betrekking tot het herroepingsrecht van de Koper, zal deze twaalf (12) maanden de tijd hebben om de Overeenkomst te herroepen vanaf de dag na het einde van de bovenvermelde eerste termijn van veertien (14) dagen. Indien Nymph de Koper de wettelijk vereiste informatie heeft verstrekt met betrekking tot het herroepingsrecht van de Koper binnen de bovenvermelde termijn van twaalf (12) maanden, heeft de Koper veertien (14) dagen de tijd om de Overeenkomst te herroepen vanaf de dag nadat de Koper de informatie van Nymph heeft ontvangen.

4. De Koper moet zijn beslissing tot herroeping, of enige andere reden voor retournering aan Nymph meedelen:
– Ofwel via de account van de Koper op de Website,
– Ofwel door te klikken op een hiervoor speciaal voorziene link die de koper kan terugvinden in de mail van ontvangstbevestiging die Nymph aan de Koper verzonden heeft;
De Koper kan ook gebruik maken van het model van herroepingsformulier

5. Bij elke retour moet de Koper de Producten terugbezorgen aan Nymph zonder onnodige vertraging en in ieder geval niet later dan veertien dagen na verzending van de kennisgeving van herroeping/retour aan Nymph. De Producten moeten naar Nymph worden verzonden op dezelfde manier als deze waarop de Koper de Producten heeft ontvangen. De goederen moeten teruggezonden worden in de originele staat en verpakking, met alle geleverde toebehoren waaronder de bijsluiters, handleidingen en/of andere documentatie.

6. De verzendkosten zijn voor de rekening van Nymph als zich bij de verwerking en de levering van uw bestelling een probleem heeft voorgedaan dat aan Nymph toe te schrijven is, tenzij de Koper een duurdere leveringswijze heeft gekozen dan de voorgestelde standaardleveringswijze. Is dit niet het geval, dan zijn de rechtstreekse kosten van de terugzending voor de rekening van de Koper.
Nymph behoudt zich het recht voor om de terugbetaling uit te stellen tot ontvangst van het teruggestuurde Product.

7. In geval van herroeping of andere gegronde reden voor retour:
zal Nymph de reeds door de Koper betaalde bedragen voor de Producten terugbetalen na ontvangst van de Producten. Nymph kan de terugbetaling echter verminderen om rekening te houden met een eventuele waardevermindering van de Producten, indien dit werd veroorzaakt door het feit dat de Koper ze heeft behandeld op een manier die niet toegestaan zou zijn in een winkel.
Nymph zal alle terugbetalingen uitvoeren binnen een redelijke termijn na ontvangst van de Producten.
Nymph zal de Koper terugbetalen op de kredietkaart of debetkaart die de Koper gebruikt heeft om te betalen.
Nymph heeft het recht om de Koper terug te betalen met vouchers als de Koper vouchers heeft gebruikt om de Producten te betalen.

8. De bestelling van de volgende Goederen geeft geen recht op herroeping en kunnen ook niet op grond van andere gronden geretourneerd worden:
– De Producten die gebruikt zijn, de verpakking geopend, goederen waarvan het zegel verbroken is of die beschadigd zijn na de levering en die niet kunnen worden teruggestuurd om hygiënische redenen of met het oog op de bescherming van de gezondheid;
– Goederen gefabriceerd volgens de specificaties van de Koper of die duidelijk gepersonaliseerd zijn;

9. Een retourzending dient te worden opgestuurd met een vervoerder. De Klant ontvangt het retourlabel via e-mail of heeft toegang tot het retourlabel via zijn persoonlijk profiel op de Website. Het retourlabel moet worden aangebracht op de verpakking van de Producten die de Klant wenst terug te sturen.

10. Bij een geldig en juridisch correct gebruik van bovenvermeld herroepingsrecht zal Nymph binnen veertien (14) werkdagen zorg dragen voor terugbetaling van het door de Koper aan Nymph betaalde som, middels een door haar gekozen maar internationaal algemeen aanvaarde betaalwijze.

11. Als u nog vragen of klachten zou hebben met betrekking tot een gebrek van de geleverde Producten, een onjuistheid in de hoeveelheden of een verkeerde referentie ten opzichte van de op de Site bevestigde bestelling, kan u onze klantendienst steeds bereiken op de contactgegevens de volgende zijn:
E-mail: sales@nymph.be
Tel nr : +32 495/50.63.99

Verdere informatie kan u terugvinden in onze algemene verkoopsvoorwaarden.

Formulier Herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

Aan Nymph met adres te België, 9900 Eeklo, Zonnebloemstraat 17, met ondernemingsnummer 0793.938.664, met e-mailadres support@nymph.be

Verstuur een formulier

Scroll naar boven
Independently verified
82 reviews